gcspa.png

Přihláška

 Jméno, příjmení, titul                         ...............................................................................................         PŘIHLÁŠKA K VYPLNĚNÍ A VYTIŠTĚNÍ ZDE

 Rodné číslo                                       ............................................................................................... 

 Bydliště                                               ................................................................................................

 Kontakty (tel./fax/e-mail …)               ................................................................................................

 Zaměstnání                                       ................................................................................................

 Druh členství:                individuální                        rodinné                 firemní                    juniorské*          

 Členství v jiném klubu                        .................................................................................................
 

V případě, že GCSP bude pro svou klubovou činnost potřebovat odbornou podporu, jste ochoten/ochotna ji poskytnout a v jaké oblasti?

..........................................................................................................................................................

Svým podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil se stanovami klubu a prohlašuji, že se jimi budu v plném rozsahu řídit a ve své činnosti je akceptovat.

''Osobní údaje uvedené na této přihlášce budou zpracovávány v informačním systému ČGF a budou použity pouze pro účely zpracování přihlášek a startovních listin, organizace hry golfu, včetně handicapového systému, tvorby žebříčků hráčů, zjištění výkonnosti hráčů, přehled členské základny hráčů golfu pro ČSTV. Chráněné údaje jsou kryty heslem a jsou poskytovány pouze pro účely klubové evidence.
Hráč má právo kdykoliv překontrolovat své osobní údaje a požadovat po klubu jejich opravu, pokud neodpovídají pravdě. Neposkytnutí údaje nezbytného pro zpracování v informačním systému ČGF znamená, že hráč nemůže být zahrnut do evidence hráčů pro výše uvedený účel.
Hráč souhlasí se zpracováním osobních údajů v rámci informačního systému ČGF, tak jak je v této přihlášce uvedeno, a s jejich použitím pro účely hry golfu, potřeby klubu a České golfové federace. Podpisem přihlášky člen stvrzuje, že tuto informaci obdržel, a současně projevuje souhlas s výše uvedeným poskytnutím svých osobních údajů.“

 informace k postupu  předání přihlášky:

 Stáhnout a vytisknout přihlášku

 Vyplnit všechny informace, které jsou uvedeny na přihlášce.

 Odevzdat vyplněnou a podepsanou přihlášku do sekretariátu GCSPA – Juditina 1722, 415 01 Teplice.

 (Po telefonické dohodě se slečnou Ing. Eliškou Krausovou  +420 777 783 907, která Vám podá další informace.)

 V ....................dne .........                                                            ..................................................

                                                                                                                       podpis

  Za člena přijat/nepřijat                       ………………………………………………………

  Podpis prezidenta GCSPA                ……………………………………………………….

(c) Golf club spa | Indoor: Email: gcspa@email.cz Tel: 608 100 358 logo_unlimited2.png